Korupcijos prevencijaPadalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

1.    Antikorupcijos programos įgyvendinimo koordinavimo komisijos pirmininkas

Edvinas Gerulskis, tel.: (346) 54 062

  2.    Antikorupcijos programos įgyvendinimo koordinavimo komisijos pirmininko pavaduotojas

  Pranešimai apie korupciją

  UAB „Kaišiadorių šiluma“ (toliau – bendrovė), siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją ir nuosekliai įgyvendina jos tikslus. Korupcijos prevencijos tikslas – nesudaryti sąlygų atsirasti ir plėtotis korupcijai bendrovės veikloje. Vykdydama korupcijos prevenciją, bendrovė vadovaujasi Korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa ir kitais teisės aktais.

  Bendrovė prašo ir visuomenės pagalbos. Prašome apie pažeidimus ir neteisėtus bendrovės darbuotojų veiksmus informuoti elektroniniu paštu pranesk@kaisiluma.lt arba telefonu (8 346) 51139. Pranešdami apie galimą pažeidimą, trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį, nurodykite kuo tikslesnę vietą, laiką ir turimą informaciją apie pažeidėją (vardą, pavardę). Būtų malonu, jeigu nurodytumėte savo kontaktus.

  Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos:

  Galima kreiptis ir į kitas valstybės ir savivaldybių įstaigas.

  Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

  Dėkojame už pateiktą informaciją.

  Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašas

   

   

  PATVIRTINTA

  UAB „Kaišiadorių šiluma“ direktoriaus

  2018 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-56

   

   

                                                  UAB „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“                  

  KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

   


   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių šiluma“  (toliau – Bendrovė)  korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Bendrovės įgyvendinamų korupcijos prevencijos priemonių proceso organizavimą, koordinavimą bei kontrolę.

  2. Aprašo nustatyta įgyvendinamų korupcijos prevencijos priemonių proceso organizavimo, koordinavimo ir kontrolės visuma yra Bendrovės vidaus kontrolės dalis.

  3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatyme (toliau – Įstatymas) vartojamas sąvokas.

   

  II. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROCESO ORGANIZAVIMAS

   

  4.  Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą Bendrovėje vykdo Bendrovės Antikorupcijos programos įgyvendinimo koordinavimo komisija (toliau – Komisija).

   

  III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS

   

  5. Bendrovės korupcijos prevencijos priemonės yra šios:

  5.1. veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas;

  5.2. korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano sudarymas;

  5.3. Bendrovės Antikorupcinės aplinkos monitoringas;

  5.4.  visuomenės informavimas;

  5.5. Bendrovėje nustatytų korupcijos atvejų viešinimas.

   

  IV. ANTIKORUPCINĖS VEIKLOS MONITORINGAS IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE YRA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMAS

   

  6. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tikslas – nustatyti Bendrovės veiklos sritis veikiančius išorinius, vidinius ar individualius rizikos veiksnius (sąlygas, įvykius ar aplinkybes), galinčius sudaryti prielaidas atsirasti korupcijai, taip pat nustatyti veiklos sritis, kurios turi daugiausia korupcijos rizikos veiksnių, ir parengti bei įgyvendinti prevencijos priemones šių sričių veiklos vertinimo metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti.

  7. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas planuojamas ir atliekamas kiekvienų metų III ketvirtį.

  8. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo procesą sudaro šie etapai:

   I etapas – Bendrovės veiklos sričių atitikties Įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje numatytiems kriterijams ar kitiems korupcijos rizikos veiksniams nustatymas;

  II etapas – Bendrovės veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimas;

  III etapas: motyvuotos išvados dėl Bendrovės veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė (toliau – motyvuota išvada), rengimas ir pateikimas.

  9. Veiklos analizę ir vertinimą atlieka Komisija, įgaliota vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę;

  10. Komisija pateikia Bendrovės veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašymus Bendrovės direktoriui, kuris priima sprendimus dėl pateiktos informacijos bei siūlymų įgyvendinimo.

  11. Komisija, suderinusi su bendrovės direktoriumi, išvadas apie veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, pateikia Kaišiadorių r. savivaldybės administracijai.

  12. Motyvuotoje išvadoje nustatyti trūkumai ir siūlomos priemonės, kaip sumažinti korupcines rizikas, vertinamas Bendrovės Antikorupcinės aplinkos efektyvumas.

  13. Komisija už einamus metus parengia Antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitą.

   

   V. KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMŲ IR JŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANŲ SUDARYMAS,VYKDYMO KOORDINAVIMAS IR KONTROLĖ

   

  14. Bendrovėje  kovos su korupcija programa (toliau – Programa) rengiama tais atvejais, kai:

  14.1. Bendrovės direktorius, atsižvelgdamas į Antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitoje pateiktus siūlymus bei Veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė pasireiškimo tikimybė, vertinimo išvadoje pateiktus siūlymus priima sprendimą parengti naują, koreguoti esamą Bendrovės korupcijos prevencijos program ir/ar jos įgyvendinimo priemonių planą;

  14.2. rengimas ir tikslinimas yra būtinas atsižvelgus į naujausius teisės aktų, reglamentuojančių Korupcijos prevenciją, pakeitimus.

  15.   Kovos su korupcija programą tvirtina Bendrovės direktorius įsakymu, ją įgyvendina atsakingi Bendrovės  darbuotojai. Programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja Komisija.

    

  VI. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

   

  16. Bendrovės informacija apie veiklą kovojant su korupcija yra skelbiama Bendrovės interneto svetainėje  www.kaisiluma.lt, skyriuje „Korupcijos prevencija“.

  17. Bendrovės interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ taip pat viešinami su korupcija susiję atvejai.

  18. Informaciją Bendrovės interneto svetainės skyriui „Korupcijos prevencija“ rengia ir atnaujina Komisija.

   

  VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  19. Aprašas įsigalioja kitą dieną nuo jo patvirtinimo dienos ir yra privalomas visiems Bendrovės darbuotojams.

  20 Aprašas gali būti keičiamas bendrovės direktoriaus įsakymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

   

  Sąrašas pareigybių, į kurias pretenduojančių asmenų atžvilgiu yra kreipiamasi dėl informacijos gavimo pagal Korupcijos prevencijos įstatymą

  Sąrašas pareigybių, į kurias pretenduojančių asmenų atžvilgiu yra kreipiamasi dėl informacijos gavimo pagal Korupcijos prevencijos įstatymą

   

  Eil. Nr.

  Pareigybė

  1.

  Direktoriaus pavaduotojas energetikai

  2.

  Direktoriaus pavaduotojas finansams ir ekonomikai