Apie mus

UAB „Kaišiadorių šiluma“ yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, įsteigtas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais bei Vyriausybės nutarimais. Pagrindinė bendrovės ūkinė veikla – garo tiekimas ir oro kondicionavimas. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.  Bendrovė filialų,  atstovybių nėra įsteigusi.
 
2018 m. sausio 2 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu,  Juridinių asmenų registre įregistruoti nauji UAB „Kaišiadorių šiluma“ įstatai, kuriais nustatoma, kad bendrovės organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas ir Bendrovės vadovas (Direktorius). Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas. Jame su sprendžiamuoju balsu turi teisę dalyvauti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys akcijų savininkai. Bendrovės Direktorių renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas. Direktorius organizuoja bendrovės veiklą.
 
Bendrovė administruoja 18 šilumos gamybos įrenginių (katilinių) bei daugiau nei 19 km šilumos tiekimo tinklų.
Bendrovės pagaminta šilumos energija tiekiama Kaišiadorių miesto, Žiežmarių, Rumšiškių, Stasiūnų, Mūro Strėvininkų, Gudienos ir Pakertų gyvenviečių vartotojams.
 
Kaišiadorių miesto katilinė tiekia šilumos energiją 2653 butams, 25 biudžetinei įstaigai ir 73 organizacijoms. Gudienos gyvenvietėje šiluma tiekiama vienai biudžetinei įstaigai - Kaišiadorių rajono Gudienos  mokyklai - darželiui „Rugelis“. Stasiūnų katilinė tiekia šilumą 208 butams, 2 biudžetinėms organizacijoms. Žiežmariuose – bendrovė aptarnauja 92 butus ir Žiežmarių gimnaziją, Rumšiškėse - 8 butus, 7 biudžetines įstaigas ir 4 organizacijas, Mūro Strėvininkuose – 36 butus ir 1 biudžetinę įstaigą. Pakertų katilinė tiekia šilumą  2 butams ir mokyklos patalpoms.
Iš viso aptarnaujami  3114 vartotojai.


Bendrovės misija
  • Vykdant įmonės atnaujinimą, modernizavimą ir plėtrą efektyviai bei skaidriai panaudoti ES struktūrinę paramą.
  • Didinti šiluminės energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą ir konkurencingumą minimaliai pažeidžiant aplinką.
  • Išlaikyti patrauklias ir stabilias šiluminės energijos pardavimo kainas vartotojams.
Bendrovės vizija
  • Bendrovės ateities pagrindinis rūpestis-ekonomiškai pagrįstomis ir vartotojams prieinamomis kainomis patikimai ir saugiai aprūpinti šilumine energija ir karštu vandeniu visus esamus ir būsimus vartotojus nekeliant grėsmės aplinkai.
  • Šiluminės energijos gamyboje, jos perdavime panaudoti šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią technologinę įrangą ir valdymo sistemas, maksimaliai sumažinti iškastinio kuro kaip pirminės energijos šaltinių panaudojimą.
  • Vienas pagrindinių kokybę lemiančių veiksnių-įmonėje dirbanti profesionali komanda.