Bendrovės istorija

1976 m. rugpjūčio 1 d. Kaišiadorių miesto katilinės buvo atskirtos nuo Komunalinių įmonių kombinato bei Kaišiadorių paukštyno ir įsteigtas atskiras padalinys - Jungtinių katilinių ir šiluminių tinklų direkcija. Tuo metu Kaišiadorių miesto katilinė turėjo 2 mazuto garo katilus, šilumos tinklų ilgis siekė 6,75 km, įmonėje dirbo 34 darbuotojai. Kaišiadorių miesto katilinė nuo 1978 m. pradėjo naudoti gamtines dujas. Tada jų kaina buvo nedidelė. Didėjant šilumos poreikiams, daugėjo galingesnės įrangos. 1980 m. katilinėje įrengtas ir pradėtas eksploatuoti trečias garo katilas DKVR 10-13. Nuo 1984 m. įmonė tapo pavaldi Respublikiniam šiluminės energijos tiekimo susivienijimui. 1985 m. prie jos prijungta Rumšiškių gyvenvietės katilinė. 1987 m. Kaišiadorių katilinėje įrengtas 23 MW vandens šildymo katilas.
 
Laikui bėgant teko pakeisti nemažai bendrovės pavadinimų ir iškabų-1988 m. gamybinis susivienijimas „Šiluma", 1990 m. valstybinė įmonė „Šiluma" 1993 m. prie įmonės buvo prijungta labai apleista Gudienos gyvenvietės katilinė. Taip kelis kartus pakeitusi pavaldumą bei pavadinimą įmonė 1994 m. tapo „Vilniaus šilumos tinklų" padaliniu, o 2000 m. buvo atskirta ir perduota Kaišiadorių rajono savivaldybei. Tais pačiais metais įsteigta SP UAB „Kaišiadorių šiluma". 2001 m. prie bendrovės prijungus dar ir SP UAB „Stasiūnų šiluma" bei SP UAB „Žiežmarių vandenys ir šiluma", darbų apimtis ir įstatinis kapitalas padidėjo. Siekiant sumažinti šilumos nuostolius tinkluose 1998-2001 metais panaikintos grupinės boilerinės. 2001m. bendrovė įstojo į Lietuvos šilumos tiekėjų asociaciją.
 
2003 m. įregistruotas bendrovės pavadinimas UAB „Kaišiadorių šiluma". Pagrindinis akcininkas yra Kaišiadorių rajono savivaldybė, turinti 99,9 proc. akcijų.
 
2006 m. Kaišiadorių miesto katilinėje baigti trečio - paskutinio DKVR tipo katilo pervedimo darbai iš garo gamybos į ekonomiškesnį vandens šildymo režimą. Bendras katilo su nauju degikliu šiluminis našumas 7 MW. Tais pačiais metais įmonė pradėjo gaminti elektros energiją savo reikmėms. Įrengta 50 kW elektrinės galios ir 96 kW šiluminės galios kogeneracinė jėgainė.
 
2006 m. įmonė gavo 2,19 mln. Lt ES struktūrinių fondų paramą projekto „UAB „Kaišiadorių šiluma" katilinės atnaujinimas ir pritaikymas naudoti vietines bei atsinaujinančias kuro rūšis" įgyvendinimui. Tais pačiais metais bendrovė buvo pripažinta populiariausia neprivataus kapitalo įmone Kaišiadorių rajone ir jai įteiktas Kaišiadorių rajono savivaldybės diplomas.
 
 
2008 metų rugpjūčio 1 d. UAB „Kaišiadorių šiluma" teritorijoje Kaišiadoryse įrengta 5 MW galios biokuro katilinė, kurioje šilumos energija gaminama kūrenant smulkintą medieną. Esamos katilinės teritorijoje įrengtas priestatas, biokuro sandėlis, kuro padavimo sistema, naujas kaminas ir biokuru kūrenamas katilas. Šilumos gamybai naudojant vietinį kurą bendrovė tapo mažiau priklausoma nuo importuojamo iškastinio kuro. Šilumos generavimo įrenginių atnaujinimas padidino katilinės darbo patikimumą. Dėl pigesnio vietinio kuro naudojimo ir kokybiško šilumos tiekimo vartotojams užtikrinamo galimomis mažiausiomis sąnaudomis, demontavus perteklinę Gamtinėmis dujomis kūrenamą gaminamos šiluminės energijos įrangą, vietoje jos Kaišiadorių miesto katilinėje 2014 metais balandžio 24 d. pradėtas eksploatuoti antras 5 MW biokuru – smulkinta mediena kūrenamas vandens šildymo katilas su priklausiniais bei 1,14 MW kondensaciniu ekonomaizeriu. Tai leido jau 2015-2016 metų šildymo sezono laikotarpiu Kaišiadorių miesto katilinėje 100 procentų visą būtiną šiluminės energijos kiekį pagaminti panaudojus tik smulkintą medieną tam visiškai nepanaudojus Gamtinių dujų ir taip sumažinti bendrovės centralizuotai tiekiamos vartotojams šilumos bei karšto vandens kainas.
 
Šiuo metu bendrovės pagaminta šilumos energija tiekiama Kaišiadorių miesto, Žiežmarių ir Rumšiškių miestelių, Stasiūnų gyvenvietės, Mūro Strėvininkų kaimo vartotojams bei Gudienos mokyklai-darželiui „Rugelis". Įmonė aptarnauja 17 katilinių, iš kurių 13 mažo galingumo katilinių kūrenamos gamtinėmis dujomis, 1 biokuru bei gamtinėmis dujomis ir 3 - biokuru. Bendra instaliuota katilinių galia-42,05 MW.
 
Bendrovėje eksploatuojamų tinklų ilgis siekia 16,6 km., iš jų 14,2 km. eksploatuojama Kaišiadorių mieste. UAB „Kaišiadorių šiluma" šilumos perdavimo tinklus tvarkė pirmiausia decentralizuodama grupinius šilumokaičius (panaikintos karšto vandens trasos ir jų nuostoliai), keitė ir keičia susidėvėjusius vamzdynus naujais, optimizuojant šilumos tinklus dalis vamzdynų panaikinti, karšto vandens ruošimas buvo decentralizuotas, daugiabučiuose pastatuose įdiegta tiekiamos šilumos bei karšto vandens apskaita.
 
2013 metais dalinai panaudojant Europos sąjungos struktūrinių fondų paramą bendrovė įgyvendino investicinį projektą „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra Kaišiadorių mieste", kurio dėka Kaišiadorių mieste renovuotas 2,35 km. ilgio šilumos tiekimo trasų tinklas.
 
2016 m. bendrovė pateikė Lietuvos verslo paramos agentūrai naują Paraišką „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra Kaišiadorių mieste". Gavus ES paramą, Kaišiadorių mieste, panaudojant naujausias technologijas per 2017-2019 metus numatoma renovuoti 4,7 kilometrus šilumos tiekimo trasų. Šiomis pastangomis perdavimo nuostoliai šilumos tiekimo tinkluose per pastaruosius dešimt metų sumažinti beveik du kartus.