Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, UAB „Kaišiadorių šiluma" yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:

Advokatų profesinė bendrija „APB PROTEGO"

Vilniaus g. 25, LT- 01402, Vilnius,

tel. +370 694 90339,

el. paštas duomenu.apsauga@protego.lt

1.  ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

2.  VAIZDO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

3.  ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS IR PRAŠYMO ĮGYVENDINTI SUBJEKTO TEISĘ FORMA  

4.  PRANEŠIMAS VARTOTOJAMS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ     

5.  TREČIOJO ASMENS SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO   

6.  VARTOTOJO PRAŠYMAS DĖL INFORMACIJOS TEIKIMO BŪDŲ