Naujienos

Informacija apie sprendimo projektą

2019-05-14

INFORMACIJA APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIŠIADORIŲ MIESTO IR STASIŪNŲ GYVENVIETĖS ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO KEITIMO, JĮ ATNAUJINANT, IR PLANAVIMO TIKSLŲ PATVIRTINIMO

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija  informuoja apie pradedamą rengti Kaišiadorių miesto ir Stasiūnų gyvenvietės šilumos ūkio specialiojo plano keitimą, jį atnaujinant.

Planuojama teritorija: Kaišiadorių miesto ir Stasiūnų kaimo teritorija.

 Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: Vietovės.

Planavimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. V17-52 „Dėl Kaišiadorių miesto ir Stasiūnų gyvenvietės šilumos ūkio specialiojo plano keitimo, jį atnaujinant, pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 gegužės 9 d. įsakymas Nr. V1E-433 „Dėl Kaišiadorių miesto ir Stasiūnų gyvenvietės šilumos ūkio specialiojo plano keitimo, jį atnaujinant, planavimo darbų programos patvirtinimo ir planuojamos teritorijos nustatymo“.

 Planavimo tikslas – atnaujinti Kaišiadorių miesto ir Stasiūnų gyvenvietės šilumos ūkio specialųjį planą, patvirtintą Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. V17-400 „Dėl Kaišiadorių miesto ir Stasiūnų gyvenvietės šilumos ūkio specialiojo plano patvirtinimo“, atsižvelgiant į Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programoje numatytas priemones ir sprendinius, šilumos gamybos ir perdavimo technologijų raidą, konkurencinę aplinką, šilumos gamybos kainų tendencijas, aplinkos užterštumo pokyčius ir kitus šilumos ūkiui ir aplinkosaugai reikšmingus veiksnius.

 Planavimo uždaviniai:

1. Atsižvelgiant į parengto galiojančio ir rengiamo Kaišiadorių miesto bendrojo plano sprendinius ir įvertinant teritorijas, kuriose numatyta ir (ar) numatoma galimybė statyti daugiabučius gyvenamuosius ir visuomeninės paskirties pastatus, numatyti šilumos ir karšto vandens tiekimo inžinerinės infrastruktūros plėtrą ir šiai plėtrai reikalingas inžinerinių komunikacijų koridorių teritorijas.

2. Patikslinti esamas centralizuoto šilumos tiekimo zonas ir numatyti galimas naujas zonas pagal galiojančių ir rengiamų bendrųjų planų sprendinius.

3. Nurodyti modernizuotus, modernizuojamus ir nemodernizuotus esamus šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinius, numatyti naujų šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių išdėstymą.

4. Nurodyti esamų šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių ir nustatyti planuojamų tokių statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas, nurodyti esamas ir planuojamas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

5. Numatyti konkrečias vietas ir plotus žemei visuomenės poreikiams paimti, jei planuojami šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statiniai patenka į privačius žemės sklypus.

6. Numatyti šilumos ūkio inžinerinei infrastruktūrai įrengti ir eksploatuoti reikalingus servitutus ir pažymėti nustatytus ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotus esamus servitutus.

7. Išanalizuoti ir numatyti galimybes diegti priemones mažinančias šilumos ūkio įrenginių taršą ir technologijų, užtikrinančių atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, įrengimą.

8. Išanalizuoti ir pateikti išvadas dėl galimybės vartotojams, esantiems centralizuoto šildymo teikimo zonose, atsijungti nuo centralizuoto šildymo sistemos. Numačius galimybę atsijungti nuo centralizuoto šildymo sistemos, nustatyti kitus alternatyvius apsirūpinimo šilumos energija būdus ir parengti atsijungimo ir aprūpinimo šilumos energija tvarką.

Planavimo organizatorius:

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu, adresu Katedros 4, LT 56121 Kaišiadorys ir (ar)  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo susirinkimo pabaigos (viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu). Apie viešo susirinkimo vietą ir laiką bus paskelbta atskirai. Informacija apie specialiojo plano rengimą teikiama  tel. 8 346 20475, el. p. sonata.jonikaviciene@kaisiadorys.lt