Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, UAB „Kaišiadorių šiluma" yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:

Advokatų profesinė bendrija „Kaminskienė ir partneriai PROTEGO"

Arnas Petraitis

Žvejų g. 14A, LT- 09310, Vilnius,

tel. +370 694 90339,

el. paštas duomenu.apsauga@protego.lt

ĮSAKYMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO REGLAMENTAVIMO BEI ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO BENDROVĖJE   

PRANEŠIMAS VARTOTOJAMS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ     

TREČIOJO ASMENS SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO   

VARTOTOJO PRAŠYMAS DĖL INFORMACIJOS TEIKIMO BŪDŲ